Polityka prywatności

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Poznań, dnia 18.02.2019r.

Niniejsza Polityka bezpieczeństwa, zwana dalej Polityką, została sporządzona w celu wykazania, że dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych w przedsiębiorstwie, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Definicje:

1. Administrator Danych – Adrian Piechowiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Adrian Piechowiak przy ul. Krasickiego 2 w Mosinie, 62-050,

poczta Mosina, legitymujący się numerem NIP 7773115370 oraz REGON 381976906.

2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania

osoby fizycznej

3. System informatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur

przetwarzania informacji narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych

4. Użytkownik – osoba upoważniona przez Administratora Danych do Przetwarzania danych osobowych

5. Zbiór danych – każdy uporządkowany zestaw danych o charakterze osobowym, dostępny według określonych kryteriów

6. Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na Danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie w formie tradycyjnej oraz w systemach informatycznych

7. Identyfikator użytkownika – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych jednoznacznie

identyfikujący osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym (Użytkownika) w razie Przetwarzania danych osobowych w takim systemie

8. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie osobie, uprawnionej do pracy w systemie informatycznym (Użytkownikowi) w razie przetwarzania danych osobowych w takim systemie

9. Uwierzytelnianie – działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej tożsamości podmiotu (Użytkownika).

I. Postanowienia ogólne

1. Polityka dotyczy wszystkich Danych osobowych przetwarzanych przez: Adrian Piechowiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Adrian Piechowiak przy ul. Krasickiego 2 w Mosinie, 62-050, poczta Mosina, legitymujący się numerem NIP 7773115370 oraz REGON 381976906, niezależnie od formy ich przetwarzania (przetwarzane tradycyjnie zbiory ewidencyjne, systemy informatyczne) oraz od tego, czy dane są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych.

2. Polityka jest przechowywana w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej w siedzibie

Administratora.

3. Polityka jest udostępniana do wglądu osobom posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych

osobowych na ich wniosek, a także osobom, którym ma zostać nadane upoważnienie do

przetwarzania danych osobowych, celem zapoznania się z jej treścią.

4. Dla skutecznej realizacji Polityki Administrator Danych zapewnia:

a. odpowiednie do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną środki techniczne i rozwiązania

organizacyjne,

b. kontrolę i nadzór nad Przetwarzaniem danych osobowych,

c. monitorowanie zastosowanych środków ochrony.

5. Monitorowanie przez Administratora Danych zastosowanych środków ochrony obejmuje m.in. działania Użytkowników, naruszanie zasad dostępu do danych, zapewnienie integralności plików oraz ochronę przed atakami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi.

6. Administrator Danych zapewnia, że czynności wykonywane w związku z przetwarzaniem i

zabezpieczeniem danych osobowych są zgodne z niniejszą polityką oraz odpowiednimi przepisami prawa.

II. Dane osobowe przetwarzane u administratora danych

1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych gromadzone są w zbiorach danych.

2. Administrator danych nie podejmuje czynności przetwarzania, które mogłyby się wiązać z poważnym prawdopodobieństwem wystąpienia wysokiego ryzyka dla praw i wolności osób. W przypadku planowania takiego działania Administrator wykona czynności określone w art. 35 i nast. RODO.

3. W przypadku planowania nowych czynności przetwarzania Administrator, dokonuje analizy ich skutków dla ochrony danych osobowych oraz uwzględnia kwestie ochrony danych w fazie ich projektowania.

4. Administrator danych prowadzi rejestr czynności przetwarzania. Wzór rejestru czynności

przetwarzania stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej polityki.

III. Obowiązki i odpowiedzialność w zakresie zarządzania bezpieczeństwem

1. Wszystkie osoby zobowiązane są do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z ustaloną przez Administratora Danych Polityką Bezpieczeństwa, Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym, a także innymi dokumentami wewnętrznymi procedurami związanymi z Przetwarzaniem danych osobowych w Adrian Piechowiak przy ul. Krasickiego 2 w Mosinie, 62-050 poczta Mosina, legitymujący się numerem NIP 7773115370 oraz REGON 381976906.

2. Wszystkie dane osobowe w Adrian Piechowiak przy ul. Krasickiego 2 w Mosinie, 62-050,

poczta Mosina, legitymujący się numerem NIP 7773115370 oraz REGON 381976906, są przetwarzane z poszanowaniem zasad przetwarzania przewidzianych przez przepisy prawa:

a. W każdym wypadku występuje chociaż jedna z przewidzianych przepisami prawa podstaw dla przetwarzania danych.

b. Dane przetwarzane są rzetelnie i w sposób przejrzysty.

c. Dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i

nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

d. Dane osobowe są przetwarzane jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania danych.

e. Dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.

f. Czas przechowywania danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do

których zostały zebrane, a po tym okresie są one anonimizowane bądź usuwane.

g. Wobec osoby, której dane dotyczą, wykonywany jest obowiązek informacyjny zgodnie z

treścią art. 13 i 14 RODO.

h. Dane są zabezpieczone przed naruszeniami zasad ich ochrony.

3. Administrator danych nie przekazuje osobom, których dane dotyczą, informacji w sytuacji, w której osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami, lub też udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku (art. 14 ust 5 pkt a i b RODO).

4. Za naruszenie lub próbę naruszenia zasad przetwarzania i ochrony Danych osobowych uważa się w szczególności:

a. naruszenie bezpieczeństwa Systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane

osobowe, w razie ich przetwarzania w takich systemach;

b. udostępnianie lub umożliwienie udostępniania danych osobom lub podmiotom do tego

nieupoważnionym;

c. zaniechanie, choćby nieumyślne, dopełnienia obowiązku zapewnienia danym osobowym

ochrony;

d. niedopełnienie obowiązku zachowania w tajemnicy Danych osobowych oraz sposobów ich

zabezpieczenia;

e. przetwarzanie Danych osobowych niezgodnie z założonym zakresem i celem ich zbierania;

f. spowodowanie uszkodzenia, utraty, niekontrolowanej zmiany lub nieuprawnione kopiowanie

Danych osobowych;

g. naruszenie praw osób, których dane są przetwarzane.

5. W przypadku stwierdzenia okoliczności naruszenia zasad ochrony danych osobowych Użytkownik zobowiązany jest do podjęcia wszystkich niezbędnych kroków, mających na celu ograniczenie skutków naruszenia i do niezwłocznego powiadomienia Administratora Danych,

6. Do obowiązków Administratora Danych w zakresie zatrudniania, zakończenia lub zmiany warunków zatrudnienia pracowników lub współpracowników (osób podejmujących czynności na rzecz Administratora Danych na podstawie innych umów cywilnoprawnych) należy dopilnowanie, by:

a. pracownicy byli odpowiednio przygotowani do wykonywania swoich obowiązków,

b. każdy z przetwarzających Dane osobowe był pisemnie upoważniony do przetwarzania zgodnie z „Upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych” – wzór Upoważnienia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Polityki Bezpieczeństwa,

c. każdy pracownik zobowiązał się do zachowania danych osobowych przetwarzanych w Adrian Piechowiak przy ul. Krasickiego 2 w Mosinie, 62-050, poczta Mosina, legitymujący się numerem NIP 7773115370 oraz REGON 381976906, w tajemnicy. „Oświadczenie i zobowiązanie osoby przetwarzającej dane osobowe do zachowania tajemnicy” stanowi element „Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych”.

7. Pracownicy zobowiązani są do:

a. ścisłego przestrzegania zakresu nadanego upoważnienia;

b. przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami;

c. zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;

d. zgłaszania incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa danych oraz niewłaściwym funkcjonowaniem systemu.

IV. Obszar przetwarzania danych osobowych

1. Obszar, w którym przetwarzane są Dane osobowe na terenie siedziby firmy Adrian Piechowiak, ul. Krasickiego 2 w Mosinie, 62-050 poczta Mosina, NIP 7773115370, REGON 381976906.

2. Dodatkowo obszar, w którym przetwarzane są Dane osobowe, stanowią wszystkie komputery przenośne oraz inne nośniki danych znajdujące się poza obszarem wskazanym powyżej.

V. Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych

1. Administrator Danych zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości Przetwarzanych danych.

2. Zastosowane środki ochrony (techniczne i organizacyjne) powinny być adekwatne do stwierdzonego poziomu ryzyka dla poszczególnych systemów, rodzajów zbiorów i kategorii danych, Środki obejmują:

a. Ograniczenie dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, jedynie do osób odpowiednio upoważnionych. Inne osoby mogą przebywać w pomieszczeniach

wykorzystywanych do przetwarzania danych jedynie w towarzystwie osoby upoważnionej.

b. Zamykanie pomieszczeń tworzących obszar Przetwarzania danych osobowych określony w pkt IV powyżej na czas nieobecności pracowników, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

c. Wykorzystanie zamykanych szafek i sejfów do zabezpieczenia dokumentów.

d. Wykorzystanie niszczarki do skutecznego usuwania dokumentów zawierających dane

osobowe.

e. Ochronę sieci lokalnej przed działaniami inicjowanymi z zewnątrz przy użyciu sieci firewall.

f. Wykonywanie kopii awaryjnych danych na serwerze należącym do Administratora Danych

g. Ochronę sprzętu komputerowego wykorzystywanego u administratora przed złośliwym

oprogramowaniem przy użyciu renomowanego oprogramowania antywirusowego.

h. Zabezpieczenie dostępu do urządzeń komputerowych przy pomocy haseł dostępu

zmienianych z częstotliwością co 60 dni i składających się z minimum 10 znaków,

zawierającego duże i małe litery, cyfry i minimum jeden znak specjalny np.: @,#,^

i. Wykorzystanie szyfrowania danych przy ich transmisji.

VI. Naruszenia zasad ochrony danych osobowych

1. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych Administrator dokonuje oceny, czy zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

2. W sytuacji, w której zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator zgłasza fakt naruszenia zasad ochrony danych organowi nadzorczemu bez zbędnej zwłoki – jeżeli to wykonalne, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia. Wzór zgłoszenia określa załącznik nr 3 do niniejszej polityki.

3. Jeżeli ryzyko naruszenia praw i wolności jest wysokie, Administrator zawiadamia o incydencie także osobę, której dane dotyczą.

VII. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator Danych Osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi wyłącznie w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, zgodnie z wymogami wskazanymi dla takich umów w art. 28 RODO.

2. Przed powierzeniem przetwarzania danych osobowych Administrator w miarę możliwości uzyskuje informacje o dotychczasowych praktykach procesora dotyczących zabezpieczenia danych osobowych.

VIII. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

W celu świadczenia przez nas naszych usług oraz ich ulepszania i analizy posiłkujemy się także usługami i narzędziami innych podmiotów. Podmioty te realizują określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

Poniżej przedstawiamy wybrane informacje na temat wykorzystywanych przez nas z usług i narzędzi, o których powinieneś wiedzieć w zakresie związanym z ochroną Twoich danych osobowych:

1. Google Analitycs

W naszych serwisach używamy narzędzia Google Analitycs dostarczanego przez Google Inc.

(„Google”) z siedzibą w USA. Jest to usługa webanalityczna, która jest wykonywana przez Google (Google jest tutaj procesorem) na naszą rzecz przy wykorzystaniu plików cookies. Informacje wytworzone przez pliki cookie na temat Twojego korzystania z Serwisu, których opis znajdziesz tu: https://policies.google.com/privacy?hl=pl , są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. W naszych serwisach aktywowano anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko wyjątkowo przekazywany będzie pełny adres IP do serwera Google w USA i tam skracany. Anonimizacja następuje bezpośrednio po odebraniu danych, jeszcze przed ich zapisaniem. Na nasze zlecenie Google będzie wykorzystywał pozyskane informacje w celu weryfikacji korzystania przez Ciebie z naszych usług, tworzenia raportów o ich funkcjonalności i w celu świadczenia dodatkowych usług na naszą rzecz związanych z korzystaniem z usług cyfrowych lub Internetu, w szczególności raportów Google Analytics dotyczących świadczonych usług według kryteriów demograficznych i zainteresowań. Adres IP przekazywany przez twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie połączony z innymi danymi Google. Informujemy, że możesz zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy cookie oraz danych (w tym również adres IP) związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, jak również zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej pod następującym linkiem wtyczki przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

2. Piksel Facebooka

Do mierzenia skuteczności reklamowania naszych Serwisów za pośrednictwem platformy Facebook oraz optymalizacji pojawiających się tam naszych reklam korzystamy z Piksela Facebooka. Jest to narzędzie, które pomaga nam mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w naszych Serwisach. Dane z piksela wykorzystujemy w poniższym zakresie:

a) emisja reklam wśród właściwej grupy odbiorców,

b) tworzenie grup odbiorców reklam,

c) analizowanie tego, co zdarzyło się w wyniku kliknięcia w reklamę,

d) używania innych narzędzi reklamowych Facebooka.

Informacje o danych zbieranych przez naszego partnera znajdziesz tutaj:

https://www.facebook.com/business/gdpr#faqs , w zakładce „Jakie dane gromadzi piksel?”.

3. Śledzenie konwersji i tag remarketingowy Google AdWords

Do mierzenia skuteczności reklamowania naszych Serwisów za pośrednictwem platformy Google AdWords oraz optymalizacji pojawiających się tam naszych reklam wykorzystujemy śledzenie konwersji i remarketing. Są to narzędzia, dzięki którym dowiadujemy się, co się stało po interakcji Klienta z reklamą – czy zakończył działanie, które określiliśmy jako wartościowe. To pozwala nam optymalizować prowadzone przez nas w obrębie platformy Google AdWords działania promocyjne. Z użyciem narzędzi:

a) widzimy, jakie słowa kluczowe, reklamy, grupy reklam i kampanie najskuteczniej przyciągają

wartościowe działania klientów,

b) znamy swój zwrot z inwestycji (ROI) w reklamę i podejmujemy przemyślane decyzje związane z wydatkami na reklamy,

c) automatycznie optymalizujemy prowadzone kampanie pod kątem naszych celów

biznesowych,

d) widzimy, ilu klientów wchodzi w interakcję z naszymi reklamami na jednym urządzeniu lub w przeglądarce, a dokonuje konwersji na innym,

e) możemy wyświetlać reklamy AdWords osobom, które odwiedziły nasze witryny.

Informacje o danych przetwarzanych przez naszego partnera znajdziesz tutaj:

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl

https://support.google.com/adwords/answer/93148?hl=pl&ref_topic=3119146

IX. Postanowienia końcowe

Za niedopełnienie obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu pracownik ponosi

odpowiedzialność na podstawie Kodeksu pracy, Przepisów o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu karnego w odniesieniu do danych osobowych objętych tajemnicą zawodową._

Call Now Button