Przetwarzanie danych osobowych

PRZETWARZANIE I ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH – INFORMACJE

1. Administratorem danych jest Adrian Piechowiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Adrian Piechowiak przy ul. Krasickiego 2 w Mosinie, 62-050,

poczta Mosina, legitymujący się numerem NIP 7773115370 oraz REGON 381976906.

2. Inspektorem ochrony danych jest Adrian Piechowiak, ul. Krasickiego 2, 62-050 Mosina, e-mail: kontakt@szklany-raj.pl

3. Celem przetwarzania danych jest realizacja zamówień klientów sklepu internetowego oraz obsługa posprzedażowa klientów, prowadzenie statystyk, prowadzenie działań marketingowych, prowadzenie bazy umów cywilnoprawnych. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit a-f RODO.

4. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Administratora w witrynie sklepu internetowego http://szklany-raj.pl/ zamawianych przez Klientów, którzy uprzednio dokonali rejestracji konta Klienta a także zamawianych przez Klientów, którzy rejestracji takiego konta nie dokonali a zamówienia składają w formie telefonicznej, ustnej, mailowej. Przetwarzanie danych osobowych jest także niezbędne do obsługi procesu płatności za towary sprzedawane przez Administratora, zapewnieniem obsługi posprzedażowej transakcji, rozwiązywania problemów technicznych związanych z zamówieniem, obsługą reklamacji i rozpatrywania zgłoszonych roszczeń, realizacją celów podatkowych i rachunkowych.

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach wskazanych wyżej, na

podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

• zapewnienie obsługi usług płatniczych;

• zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczone są drogą elektroniczną

• prowadzenie badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności tej

platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych

zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

• obsługa reklamacji i próśb przekazywanych przez Klientów;

• windykacja należności; prowadzenie postępowań administracyjnych, sądowych

oraz pozasądowych;

• prowadzenie analiz statystycznych;

• przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności

6. Dane osobowe przetwarzane są do momentu wygaśnięcia okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń z tytułu stosunków prawnych łączących Administratora z osobą, której dane dotyczą.

7. Państwa dane osobowe udostępniamy:

a. naszym pracownikom i współpracownikom, żeby mogli realizować swoje

czynności związane z obsługą sklepu,

b. przewoźnikom i operatorom pocztowym celem dostarczenia Państwu przesyłek,

c. platformom obsługującym procesy płatności,

d. wyspecjalizowanym przedsiębiorcom, wspomagającym nas przy

realizacji zadań,

e. organom administracji państwowej, w zakresie wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.

8. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych

osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także

o prawie do przenoszenia danych.

9. W przypadku gdy Państwa dane przetwarzane są na podstawie Państwa zgody,

przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed

jej cofnięciem.

10. Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

11. Podanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego zrealizowania umowy, w związku z powyższym odmowa ich podania, uniemożliwia jej zawarcie.

Call Now Button